CUMHURİYET HALK PARTİSİ
KAYBOLAN KARASU SAHİLİ GERİYE Mİ DÖNÜYOR?
Kategori: Karasu, Sakarya Haber / Tagler: Karasu sahili
21.4.2016

Kaybolan Karasu sahili geriye mi dönüyor?

Karasu Limanı derinliğini -11 metreye indirme çalışmaları sırasında çıkarılan kumun önemli bir miktarı, erozyonla daralan sahile takviye ediliyor.2 km mesafeyi kapsayan çalışmanın Mayıs sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

 

Ka­ra­su Li­ma­nı in­şa­atı devam eder­ken liman içi de­rin­li­ğin -11 met­re­ye in­di­ril­me­si ça­lış­ma­la­rı da sü­rü­yor. İçtaş Şan­ti­ye Mü­dü­rü Gök­çen Erdem, ya­pı­lan bir pro­to­kol çer­çe­ve­sin­de liman içe­ri­sin­den çı­ka­rı­lan kumun bir bö­lü­mü­nün yıl­lar­dır eroz­yo­na uğ­ra­ya­rak da­ra­lan Ka­ra­su sa­hi­li­ne tak­vi­ye edil­me­si ça­lış­ma­la­rı­nın sür­dü­ğü­nü söy­le­di. 

 

Kum nak­li­ye­si­nin iki ayrı yön­tem­le ya­pıl­mak­ta ol­du­ğu­nu be­lir­ten Erdem De­rin­leş­tir­me sı­ra­sın­da çıkan kumu gemi ve mo­to­pomp yar­dı­mıy­la sa­hi­le ta­şı­yo­ruz. Liman içine de­mir­li bu­lu­nan bir gemi çek­ti­ği kumu boru yar­dı­mıy­la kıyı ile dal­ga­kı­ran­lar ara­sı­na dol­du­ru­yor. Diğer ta­raf­tan da iki ge­mi­ye yük­le­nen kum açık­tan ta­şı­na­rak kı­yı­ya yakın böl­ge­le­re dö­kü­lü­yor diye ko­nuş­tu.

 

2 km lik alanı kapsıyor

Mo­to­pom­pun 70 cm ça­pın­da bo­ru­lar yar­dı­mıy­la 2 km uzak­lı­ğa sa­at­te 300 ila 500 met­re­küp kum bas­tı­ğı­nı an­la­tan Şan­ti­ye Mü­dü­rü Erdem, bu men­zil için­de bu­lu­nan tüm dal­ga­kı­ran­la­rın dolgu son­ra­sı ka­ray­la bir­le­şe­ce­ği­ni ve Ka­ra­su sa­hi­li­nin geç­miş yıl­la­rı arat­ma­yan bir gö­rün­tü­ye ka­vu­şa­ca­ğı­nı kay­det­ti. Erdem kum basma iş­le­mi­nin Mayıs so­nu­na kadar devam ede­ce­ği­ni söz­le­ri­ne ek­le­di.

Bu habere ilk yorum yapan siz olun.

Yorum yazın

SAKARYA GÜNDEMİ KATEGORİSİNDEKİ DİĞER HABERLER